Privatumo politika

1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės www.twinsbetarena.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojai, Avia Solutions Group Arena, UAB (toliau – arena) paslaugų gavėjai, asmenys atlikę aktyvius veiksmus Twinsbet arenos socialinės žiniasklaidos paskyrose, asmenys sutikę gauti Twinsbet arenos rinkodaros medžiagą, kandidatai dalyvaujantys Twinsbet arenos atrankose į darbo vietas, asmenys patenkantys į Twinsbet arenos valdomo pastato – Twinsbet arenos (toliau – Arena) patalpas pagal sąrašus (toliau –Klientai).

Laikoma, kad Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko, Interneto svetainėje, įsigyja paslaugą, apsilanko Twinsbet arenos socialinių tinklų paskyrose, sutinka gauti Twinsbet arenos tiesioginės rinkodaros pranešimus, kreipiasi dėl darbo vietos Twinsbet arenoje, apsilanko Arenoje vykstančiuose renginiuose ar ne renginių metu, pagal iš anksto sudarytus sąrašus (pvz. maitinimo paslaugas teikiančių įmonių darbuotojai). Klientas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, paranda teisę lankytis Interneto svetainėje, naudotis bet kuria iš Twinsbet arenos teikiamų paslaugų, kreiptis dėl darbo vietos Twinsbet arenoje, atlikti aktyvius veiksmus Twinsbet arenos socialinių tinklų paskyrose, patekti į Twinsbet areną pagal sąrašą.

2. Apie Twinsbet areną

Avia Solutions Group Arena, UAB, juridinio asmens kodas 126078441, buveinė adresu Ozo g. 14, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugojami LR Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale. Kontaktai asmens duomenų klausimais: elektroninis paštas [email protected]; tel. Nr. +370 6721 5621.

3. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Twinsbet arenos apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, adresą, IP adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą, kurią apie Klientus Twinsbet arena renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Kliento sutikime ar susitarime su Twinsbet arena nurodytų tikslų.

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria Twinsbet arena susipažįsta Klientui susisiekus su Twinsbet arena socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Twinsbet arena socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

4. Kaip Twinsbet arena renka bei naudoja Klientų asmens duomenis

Twinsbet arenai yra reikalingi Klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje nurodome, ko galima tikėtis, kai Twinsbet arena renka asmens duomenis apie:

 • asmenis, kurie naudojasi Twinsbet arenos paslaugomis ar įsigyja Twinsbet arenos platinamų prekių;
 • asmenis, kurie sutinka gauti Twinsbet arenos rinkodaros medžiagą;
 • asmenis, kurie dalyvauja Twinsbet arenos loterijose, žaidimuose, akcijose;
 • su Twinsbet arena susisiekusius asmenis;
 • Interneto svetainės lankytojus;
 • socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į Twinsbet areną per Twinsbet
 • arenos paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja;
 • asmenys, kurie dalyvauja Twinsbet arenoje vykstančiuose renginiuose ar patenka į Arenos patalpas pagal sąrašus;
 • kandidatus į darbo vietą.

 

5. Asmens duomenys, tvarkomi teikiant paslaugas

Duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Duomenų tvarkymo terminas Duomenų tvarkymo pagrindas
Sutarčių su klientais bei partneriais  sudarymas, paslaugų teikimas ir pardavimas Pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, kai sutartį sudarantis subjektas yra fizinis asmuo, papildomai –  gyvenamoji vieta (adresas), gimimo data, banko sąskaitos rekvizitai. 10 metų po sutarties sudarymo sutarties sudarymo faktą patvirtinantys duomenys ir su sutarties sudarymu susijusi informacija bei apskaitos dokumentai

5 metai kita informacija

Sutarties vykdymas
Konkursų, loterijų ir žaidimų organizavimas Vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas. 3 mėnesiai po to, kai visi konkursuose, žaidimuose ar loterijose dalyvavę asmenys atsiima laimėtus prizus. Sutikimas
Tiesioginė rinkodara Elektroninio pašto adresas. 3 metai nuo sutikimo gavimo Sutikimas
Patekimas į Areną pagal lankytojų sąrašą Vardas,  pavardė. 1 savaitė po renginio Maitinimo ir kitas paslaugas teikiančių darbuotojų duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas įgyvendinti sutartis su paslaugas Arenoje teikiančiu subjektu

Klientų, lankančių renginius duomenų tvarkymo pagrindas – sutikimas

Turto ir asmenų apsauga Vaizdo įrašai, vaizdo įrašų užfiksavimo data ir laikas, vieta (Arena) Vaizdo įrašai saugomi 14 dienų, išskyrus Politikoje nurodytus atvejus, kai vaizdo įrašai saugomi ilgesniais terminais Teisėtas interesas užtikrinti turto ir asmenų apsaugą
Visuomenės informavimas Atvaizdas matomas fotografijoje, atvaizdas ir/ar garso įrašas video medžiagoje, renginys, renginio data 3 metai nuo paviešinimo datos Teisėtas interesas užfiksuoti ir reprezentaciniais tikslais panaudoti atvaizdus iš arenoje vykstančių renginių.

6. Tiesioginė rinkodara

Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie Twinsbet arenos siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu, SMS žinutėmis) siųsime pasiūlymus dėl Twinsbet arenos paslaugų teikimo ar prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausimės nuomonės apie suteiktas paslaugas, pranešime Twinsbet arenos naujienas, paslaugų teikimo tvarką.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Twinsbet arena tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: elektroninio pašto adresą.

Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 3 metus po sutikimo gavimo, o po to ištrinami.

Jei esate mūsų Klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Twinsbet arenos tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, mes Jums siųsime pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas ar perkamas prekes. Mes Jums sudarysime galimybę atsisakyti tokių pranešimų gavimo.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis elektroniniu paštu [email protected].

Jei Jums yra 16 metų, Jūs patys galite išreikšti sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo.
Jūsų elektroninio pašto adresas yra teikiamas socialinės žiniasklaidos tinklui „Facebook“, kad Jums būtų rodoma Twinsbet arenos reklama.

7. Susisiekite su mumis

Interneto svetainėje pateikta keletas būdų, kaip galite susisiekti su Twinsbet arena. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei su mumis susisieksite elektroniniu paštu, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą bei susirašinėjimo tekstą.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant pasirengti sutarties vykdymui ar atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Atkreipkite dėmesį, kad Interneto svetainėje taip pat gali būti naudojama elektroninių laiškų stebėjimo ar blokavimo programinė įranga ir Jūs privalote užtikrinti, kad Jūsų siunčiamuose laiškuose nebūtų neteisėto turinio.

Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, elektroniniu paštu arba telefonu. Pasikeitus Jūsų asmens duomenimis, prašome nedelsiant mus informuoti.

8. Interneto svetainių lankytojai

Užsakyti Interneto svetainėje teikiamas Twinsbet arenos paslaugas galite, jei Jums yra 16 metų. Visa informacija, kurią Twinsbet arenai pateikiate tapdami registruotais Klientais, bus laikoma ir saugoma Kliento sutikimu, vadovaujantis Privatumo politikos sąlygomis.

Jei, mūsų pagrįsta nuomone, Jūs pažeidėte bet kurią mūsų Privatumo politikos nuostatų, mes turime teisę nesuteikti paslaugos.

8.1. Slapukai

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę Interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite žemiau.

(a) Absoliučiai būtini slapukai

Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Klientui lankantis Interneto svetainėje, o Twinsbet arenai užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Klientui prisijungti ir patekti į apsaugotas Interneto svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba kt. paslaugomis.

(b) Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai

Šie slapukai leidžia Twinsbet arenai atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda Twinsbet arenai pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

(c) Funkciniai slapukai

Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia Twinsbet arenai pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

Slapukas / Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Slapuko pobūdis (būtinas, analitinis, funkcinis) Naudojami duomenys Papildoma informacija
twinsbetarena.lt slapukas / laravel_session Vartotojo sesijos ID Įeinant į puslapį 2 valandos būtinas Atsitiktinai sugeneruotas skaičius Slapukas, naudojamas puslapio funkcionalumui užtikrinti ir vartotojo naršymo sesijai palaikyti (pvz., grįžimas atgal į paskutinę sąrašo vietą)
twinsbetarena.lt slapukas / remember_82e5d2c56

bdd0811

318f0cf078b78bfc

Svetainės sistemos sukuriamas slapukas, identifikuojantis aktyvaus vartotojo sesiją Apsilankius svetainėje 5 metai funkcinis Atsitiktinai sugeneruotas skaičius
twinsbetarena.lt slapukas / XSRF-TOKEN Naršymo patirties gerinimas ir naudojama apsaugoti svetainę nuo kenkėjiškų robotų Apsilankius svetainėje 2 valandos būtinas Atsitiktinai sugeneruotas skaičius Slapukas pergeneruojamas kiekvienos užklausos metu. Šis slapukas yra naudojamas saugumo atžvilgiu kai naudotojas pateikia užklausą serveriui. Slapuko pagalba serveris nustato ar naudotojas išsiuntė užklausą iš svetainės ar iš išorinio skripto.
twinsbetarena.lt slapukas / landing_shown Leidžia identifikuoti, ar vartotojas matė startinį reklamos langą svetainėje, kad nerodyti pakartotinai. Apsilankius svetainėje, parodand Landing reklaminį puslapį ir lankytojui jį uždarius 24 val. funkcinis {0,1}
twinsbetarena.lt slapukas / Avia Solutions Group-cookies Leidžia identifikuoti, ar vartotojas sutinka su privatumo politika ir renkamais slapukais. Paspaudus sutinku su privatumo taisyklėmis 365 dienos būtinas accepted

 

Antroji Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti lankytojų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Bendrovė nenaudoja šios rūšies slapukų, tačiau atkreipia lankytojų dėmesį, kad kai kurie Bendrovės partneriai gali naudoti šios rūšies slapukus, todėl lankytojas, įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų Bendrovės partnerį.

Įrankis Slapuko aprašymas Daugiau informacijos
va.tawk.to Tawk. to slapukas, naudojamas pokalbių realiu laiku funkcionalumui. https://www.tawk.to/privacy-policy/
Google Analytics Naudojama informacija apie lankytojų elgesį svetainėje, marketingo kampanijų efektyvumą bei lankytojų techniniai įrenginių duomenys.
Rezultatas statistinis, neidentifikuojantis asmeninių lankytojų detalių.
https://policies.google.com/technologies/cookies
Instagram Instagram.com slapukai naudojami informacijos su tam tikrais raktažodžiais, susijusiais su veikla, atvaizdavimo funkcionalumams įgyvendinti. http://instagram.com/legal/privacy/
Youtube Youtube.com slapukai naudojami informacijos su tam tikrais raktažodžiais, susijusiais su veikla, atvaizdavimo funkcionalumams įgyvendinti. https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

8.2. Trečiųjų šalių paslaugos

(a) Kiekvieną kartą, kai Klientas apsilanko Interneto svetainėje, Twinsbet arenoje trečiosios šalies programinės įrangos „Google Analytics“ pagalba yra renkama informaciją apie tai, kaip Klientai naudojasi Interneto svetaine. Pavyzdžiui, fiksuojami Klientų veiksmai Interneto svetainėje ir nustatomi jo elgesio modeliai. Ši paslauga yra naudojama siekiant nustatyti, kiek žmonių lankosi Interneto svetainėje ir įvairiose jos dalyse. Surinkta informacija padeda išsiaiškinti, kaip Interneto svetainė veikia, ir kaip ją Twinsbet arena galėtų pagerinti. Twinsbet arena nenustatinėja Klientų asmens tapatybės ir neleidžia to daryti programai „Google Analytics“.

(b) Interneto svetainėje pateikiama svetainės „YouTube“ vaizdo įrašų. Paslaugos teikėjas „YouTube“ kontroliuoja visą informaciją, surinktą asmenims peržiūrint jam priklausantį turinį. Paslaugų teikėjo „YouTube“ privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/.

9. Socialinės žiniasklaidos priemonės

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras:

(a) tinkle “Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;

(b) tinkle “Instagram“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu http://instagram.com/legal/privacy/

(c) tinkle „YouTube“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines;

(d) tinkle „Linkedin“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su šiais paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

10. Dalyvavimas Arenoje vykstančiuose renginiuose

Jūsų dalyvavimo renginyje faktas ir nuotrauka gali būti naudojami, pranešant visuomenei apie „Arenoje vykstančius renginius. Jūsų nuotraukos, padarytos Arenoje vykstančių renginių metu, Jūsų sutikimu gali būti publikuojamos Twinsbet arenos socialinės žiniasklaidos paskyrose, Interneto svetainėse. Mes įsipareigojame tokių nuotraukų naudojimu nepažeisti Jūsų garbės ir orumo.

Žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų, tačiau Twinsbet arena neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus.

Nuotraukos bus publikuojamos ir saugomos 3 metus po renginio, išskyrus įstatymų leidžiamas išimtis.

Svarbu pabrėžti, kad nepaisant to, kad renginys vyksta Arenoje, dauguma atvejų renginys nėra organizuojamas pačios Twinsbet arenos, o renginių organizatorių,  privačių įmonių ir/ar asmenų. Tokiu atveju visada rekomenduojame pasidomėti, kas yra renginio organizatorius ir pasidomėti jų taikoma privatumo politika, kurioje turėtų būti pateikta informacija apie Jūsų galimą fotografavimą, filmavimą ir tokios medžiagos naudojimą. Twinsbet arena vykstančių masinių renginių metu ir/ar savo organizuojamuose renginiuose gali fotografuoti ir filmuoti, ir dėl šių veiksmų Jūsų atvaizdas gali būti užfiksuotas fotonuotraukose ir/ar vaizdo įrašuose, kuriuos Twinsbet arena gali naudoti tik visuomenės informavimo tikslais, pranešant visuomenei apie vykstančius ir/ar vykusius renginius.

11. Vaizdo stebėjimas

Siekiant apsaugoti Jūsų, kitų lankytojų bei darbuotojų saugumą bei siekiant apsaugoti Twinsbet arenos turto saugumą ir užfiksuoti bei išlaikyti incidentų įrodymus t.y. turto sugadinimo, vagysčių, neteisėtų veiksmų, darbuotojų susižalojimo atvejų, nelaimingų atsitikimų ir pan., Arenoje ir jos teritorijoje  vykdome nuolatinį vaizdo stebėjimą. Vykdant vaizdo stebėjimą renkame, tvarkome ir saugome Jūsų asmens duomenis, kaip pateikta šios Politikos 5 punkto lentelėje.

Dalyvavimas atrankose

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.

Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus darbuotojų atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

12. Duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei turime padaryti tai pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
 • ketinant parduoti Twinsbet arenos veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus Twinsbet arenos veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.
Mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti elektroniniu paštu [email protected], nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

13. Trečiosios šalies medžiaga ir trečiosios šalies svetainės

Mūsų Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama. Tokios trečiosios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus.

Lankytis trečiosios šalies interneto svetainėse galite savo pačių rizika. Mes neprisiimame jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės už jose skelbiamą turinį, informacijos tikslumą, jose pateikiamą nuomonę ar trečiosios šalies siūlomų prekių ir paslaugų kokybę.

Mūsų informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies interneto svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. Mes neprisiimame jokios atsakomybės nei už trečiosios šalies interneto svetainėje skelbiamą medžiagą, į kurią Klientas yra nukreipiamas dėl platesnės informacijos, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.

14. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

15. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Jūsų turimas teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo elektroninio pašto adresu: [email protected].

15.1. Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti.

15.2. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: [email protected], patvirtinkite savo asmens tapatybę; teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų. Atsakymą pateiksime per 1 mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos.

15.3. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sudėtinga. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

15.4. Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

(a)   Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

(b)   Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Prašome atkreipti dėmesį, kad tokį prašymą galėsime įvykdyti tik, jei:

 • Jūsų asmens duomenys yra nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti (pavyzdžiui, mums reikalingi Jūsų asmens duomenys, kad galėtume atsakyti į Jūsų laiškus);
 • rinkti, saugoti arba naudoti asmens duomenis mums draudžia įstatymai;
 • Jūsų asmens duomenys yra nereikalingi siekiant nustatyti, įgyvendinti arba ginti teisinį reikalavimą, pavyzdžiui, teisiniame procese.

(c)   Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

(d)   Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų ­­­kopiją.

(e)   Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:

 • kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis; arba
 • bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.

16. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu elektroninio pašto adresu privatumas@twinsbetarena.lt. Tik gavus Jūsų skundą mes įsipareigojame susisiekti su Jumis per įmanomai trumpiausią  laikotarpį (ne daugiau nei 30 dienų) ir informuoti apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (el.paštas: [email protected]).

17. Atsakomybė

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti elektroniniu paštu [email protected]. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

18. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.